089-660-1866
02-895-20-95
BG-flag ENG-flag
ул.Антим I 57 ет.1
п.к.1303 гр.София

Специални оферти

Кой е длъжен да подава декларация за доходите по чл. 50 от ЗДДФЛ ?


Кой подава декларация за доходите?

1. Всяко местно физическо лице, което през предходната година е:

-получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец;
-иска да ползва данъчни облекчения;
-лице, което е плащало патентен данък;
-е дало или получило заем/и от други граждани или дружества в размер на общо над 10 000 лв. или има непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години;
-притежава акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;
-е придобило доходи от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък.

2. Всяко чуждестранно физическо лице, което през предходната година е получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа от източник в България.

Не се подава годишна данъчна декларация:

-за доходи, които са обложени с окончателен данък като например доходи от лихви по депозити от България (по изключение за определени доходи от чужбина, които се облагат с окончателен данък декларацията трябва да се подава);
-ако се получават само доходи от трудов договор;
-за необлагаемите доходи.

Какъв е срокът за подаване на декларацията?

До 30 април на годината, следваща годината, в която е получен доходът.

Отстъпка от данъка

Лицата, които подават годишната данъчна декларация по електронен път, могат да ползват 5 на сто отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, ако едновременно отговарят на следните условия:

-подали са годишна данъчна декларация по електронен път в срок до 31 март на следващата година;
-към момента на подаване на декларацията нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения; и
-данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация е внесен в законово установения срок, а именно до 30 април на следващата година.


Източник: Национална агенция за приходите

ОБАДЕТЕ СЕ:

089-660-1866
02-895-20-95
ул.Антим I 57 ет.1
п.к.1303 гр.София

office@dalsiat.com

ДАЛ СИАТ предоставя възможност за подаване и/или консултация на необходимата документация пред компетентните органи на преференциални цени до 30.04.2016г

30 години обслужваме с традиция и стил

COPYRIGHT © 1990-2016 SK DAL SIAT Plc
DAL SIAT is a trading name for SK DAL SIAT Plc, Registered in Sofia, Bulgaria №: 3275 | VAT No. : BG175055798 | All Rights Reserved
Registered address: Antim I 57 str Sofia, Bulgaria | Powered by WebAnD