089-660-1866
02-895-20-95
BG-flag ENG-flag
ул.Антим I 57 ет.1
п.к.1303 гр.София

Счетоводно обслужване

Счетоводната услуга е специфична главно поради противоречивата позиция на нейните потребители от една страна-съответният данъкоплатец, а от друга- държавната администрация и други институции.

По начин на обслужване:

 • Пълно счетоводно обслужване:
   ДАЛ СИАТ извършва всички действия, които са задължение на счетоводителя, съгласно счетоводните стандарти и действащото в РБългария законодателство. В качеството си на главен счетоводител, носи отговорността за счетоводството и се явява, като представител на обслужвания клиент пред държавни, общински и други институции в т.ч. и  данъчната администрация.

 • Частично счетоводно обслужване:
   При определена счетоводна операция за съответен период ДАЛ СИАТ извършва възложената услуга, до която свежда своята отговорност.


Консултация

на която ще отговорим безплатно


По място на извършване на услугата:


 • В офисите на ДАЛ СИАТ

 • В обекти на обслужвания клиент

 • Дистанционно с гарантирана онлайн връзка

По вид на услугата:

Счетоводни Услуги

 • определяне на счетоводна политика и изготвяне на индивидуален  сметкоплан

 • текуща обработка на счетоводна документация

 • складово стопанство-отчитане и инвентариация

 • дълготрайни Активи - отчитане,амортизация и преоценка

 • разчетни отношения (доставчици,клиенти,валути и др.)

 • регистри и справки по ЗДДС и ЗА

 • съставяне на Финансов отчети и доклади /междинни и годишни/

 • счетоводни справки за представяне пред трети лица;

 • счетоводни консултациии, надзор и съдействие

ДДС

 • регистрация по ЗДДС

 • представителство

 • изготвяне и подаване на декларации

 • данъчни ревизии

 • Възстановяване на ДДС в рамките на ЕС

Обработка на Заплати и ТРЗ обслужване

 • администриране и управление на процесите, свързани с наемане и назначаване на персонал

 • събиране, подготвяне и комплектоване на необходимата документация за завеждане на трудово досие и надлежната му регистрация в съответните държавни институции

 • изготвяне на необходимата документация, съобразно конкретните специфики на предприятието и длъжността

 • съставяне на месечни ведомости за заплати и прилежащите им документи

 • изготвяне на банкови платежни документи за социални и здравни осигуровки, данъци и такси

 • деклариране пред НАП, НОИ, ИТ и др.Представителство

 • обработка на болнични листове, издадени на членове на вашия персонал и подаването им в НОИ

 • оформяне на трудови и осигурителни книжки

 • изготвяне и съдействие при документи за пенсиониране

 • изготвяне на всички справки, сметки, бележки и др. необходими документи

 • справки и доклади за управленски нужди, както и навременно информиране за промени в трудовото и осигурителното законодателство

 • пълно съдействие и представителство при ревизии и проверки пред държавните и общински институции

Финансов Одит

Проверката е нужна повече за успешното управление, отколкото за удостоверяване на счетоводната изрядност

Съгласно Закона за независимия финансов одит
Независимо одиторско предприятие

 • Периодични, репрезентативни и годишни проверки

 • Проверка и заверка на междинни финансови отчети

 • Проверка и заверка на годишни финансови отчети

Системният одит осигурява по-голяма изгода, от този, който е задължителен по закон или по искане на други институции


Ние предлагаме

Данъчна защита

В съвременният корпоративен свят данъчните услуги представляват все по-важен компонент за успеха на един бизнес.

 • данъчни консултации

 • данъчни процедури

 • данъчно планиране

 • данъчно представителство и контрол


Данъчното законодателство в България през последните години е изключително динамично и променливо, което е предпоставка за данъчни грешки...

Виж още...

Бизнес консултиране

Консултирането е не само достъп до компетентно мнение, а и начин да спестите време и средства

 • счетоводното законодателство

 • данъчна практика

 • данъчно планиране

 • данъчно представителство и контрол


Анализът, който Ви предлагаме, се различава от този, който съпътства всяко ваше действие по това, че е извършен от специалисти, чиято позиция е безпристрастна...

Виж още...

Юридически услуги

Основен приоритет за Дал Сиат е да сме фактор при възникването, дейността и развитието на бизнеса ви

 • регистрация на фирми

 • Изготвяне на договори и др.документи

 • Правни консултации

 • Представителство и съдействие


В случай, че започвате нов бизнес, нашите данъчни консултанти, счетоводители и юристи ще ви консултират...

Виж още...

Административни услуги

В България административната тежест пред фирмите е едно от основните предизвикателства пред всеки стартиращ, действащ и развиващ се бизнес.


 • издаване на разрешителни,лицензи,сертификати

 • изготвяне и оформяне на документи

 • подаване на документи и кореспонденция с институции

 • електронно банкиране в реално време

Виж още...

30 години обслужваме с традиция и стил

COPYRIGHT © 1990-2016 SK DAL SIAT Plc
DAL SIAT is a trading name for SK DAL SIAT Plc, Registered in Sofia, Bulgaria №: 3275 | VAT No. : BG175055798 | All Rights Reserved
Registered address: Antim I 57 str Sofia, Bulgaria | Powered by WebAnD